ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Protocall 2009 Web-és Telemarketing Kft. (székhely: 2724 Újlengyel, Ady E. Utca 41; adószám: 14707092213) weboldalára vonatkozó általános szerződési feltételeket. A Weboldal használatával, megrendelésének leadásával vagy a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A weboldal adatlapján megjelenített képek, információk kizárólag illusztrációként szerepelnek. 

I. A szolgáltatást nyújtó adatai

  • Protocall 2009 Web-és Telemarketing Kft.
  • Székhely: 2724 Újlengyel, Ady E. Utca 41.
  • Adószám: 14707092213
  • Képv.: Szőke Károly ügyvezető igazgató
  • Telefonszám: +36 1 432 1230
  • E-mail: info@contactconferences.hu
  • Weboldal: www.contactconferences.hu

továbbiakban „Kft” vagy „Szolgáltatást nyújtó”.

 

II. A szerződés hatálya, módosítása, megszűnése

2.1. A szerződés hatálya

A szolgáltatási szerződés a felek általi aláírásával, illetve amennyiben ezt a weboldal menü része felkínálja, a megrendelés elküldésével és annak Szolgáltatást nyújtó visszaigazolásával jön létre. A weboldalon megjelenő adatok nem tekintendők ajánlatnak, azok csupán tájékoztatási célt szolgálnak, így az ajánlati kötöttségét Szolgáltatást nyújtó kizárja.

2.2. Az ÁSZF módosítása

A Kft. jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának tényét, változásának tartalmát és annak elérhetőségét a Kft. legkésőbb a módosítás hatálybalépésekor feltölti a weboldalára. 

 

III. Szolgáltatások díja

3.1. A szerződésben foglalt árat a Szolgáltatást igénybe vevő legkésőbb a teljesítéskor köteles megfizetni, az egyedi szerződésben foglaltak szerint és az abban foglalt eltéréssel, illetve a weboldalon keresztül közvetlenül megrendelhető termékek esetében (pl. bérlet) a megrendelés elküldésével, a díj megfizetésével és a megrendelés Szolgáltatást nyújtó visszaigazolásával jön létre (konjunktív feltételek).

 

IV. A szerződés tárgya

4.1. A Ptk. 6:272. § szerinti megbízási (pl. tanácsadás), illetve 6:331. § szerinti (pl. reklámozás) bérleti szerződés, a termék jellegétől függően.  

 

V. Szolgáltatást igénybe vevő kötelezettségei

5.1. A jóhiszeműség és tisztességesség követelményeinek megfelelőn minden ésszerű módon elősegíteni Szolgáltatást nyújtó teljesítését, ideérve különösen a valóságos, tényleges adatok közlését az ügylet sikerességéhez.

5.2. Szolgáltatást igénybe vevő köteles a kapcsolattartási adataiban (pontos cím, telefonszám, email cím) történő valamennyi változást haladéktalanul bejelenteni Szolgáltatást nyújtó részére.

5.3. Szolgáltatást igénybe vevő köteles az általa megrendelt terméket (jelen ÁSZFF vonatkozásában terméknek minősül minden szolgáltatás) Szolgáltatást nyújtótól vagy annak képviselőjétől átvenni, illetve elfogadni.

5.4. Szolgáltatást igénybe vevő köteles a díjat határidőben megfizetni Szolgáltatást nyújtó részére.

 

VI. Megrendeléssel kapcsolatos technikai információ és elállás

6.1. A regisztráció során a következő adatokat kell megadnia Szolgáltatást nyújtó részére: Név, Beosztás, Lakcím (székhely), Email cím, Telefonszám.

6.2. Számlázási adatok megadásánál a következő adatokat kell megadni: Számlázási név, lakcím vagy székhely, cég esetében adószám.

Szolgáltatást nyújtó e-mailben tájékoztatja Önt a megrendelés elfogadásáról. 

6.3. Rendelés menete

Az adott – releváns – menüpont „rendelés elküldése” vagy más hasonló, értelemszerű gomb kattintásával küldheti el a kiválasztott termék megrendelését, és az automata rendszer Önt ezt követően a fizetési menőbe navigálja. Fizetés telesülésének kizárólag a Szolgáltatást nyújtó bankszámláján történő jóváírás minősül.

A megrendelések leadása elektronikus úton lehetséges, illetve egyes termékek esetében a Szolgáltatást nyújtóval történő kapcsolatfelvétel útján, írásban 

6.4. Elállási jog gyakorlása

Szolgáltatást igénybe vevő a termék jellegére figyelemmel a teljesítés megkezdését megelőző 30. napig állhat el, ezt követően nem (figyelemmel arra, hogy a termék jellege miatt a teljesítést megelőzően Szolgáltatást nyújtónak a szolgáltatás teljesítését meg kell szerveznie, pl. felületek biztosítása, beszerzése, adott konferencia leszervezése stb.). Amennyiben Szolgáltatást igényve vevő ezen határidőn belül áll el, úgy köteles megfizetni az eredeti szolgáltatási díj 50%-át meghiúsulási kötbérként.

 

VII. Panaszkezelés

7.1. Amennyiben Szolgáltatást igénybe vevő az Szolgáltatást nyújtó tevékenysége miatt észrevétellel/panasszal kíván élni, úgy azt megteheti írásban postai úton Szolgáltatást nyújtó mindenkori székhelyére címzett levéllel, továbbá elektronikus úton a fenti email címre küldött levéllel vagy a fenti telefonszámon. 

7.2. Szolgáltatást nyújtó a panaszt minden esetben maximum 30 napon belül kivizsgálja, és arról jegyzőkönyvet készít, melynek egy példányát a Szolgáltatást igénybe vevő részére elektronikus úton vagy postai úton megküldi.

 

VIII. Felelősség-kizárás

8.1. Szolgáltatást nyújtó a szerződés teljesítésével kapcsolatban előre kizár minden felelősséget, kivéve a Ptk. 6:152. §-a szerinti, a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.

 

IX. Egyéb rendelkezések

10.1. Szolgáltatást igénybe vevő hozzájárul, hogy Szolgáltatást nyújtó feladatai ellátásához alvállalkozót vegyen igénybe, a Ptk. 6:129. § (1) bekezdésének megfelelően.

10.2. Szolgáltatást nyújtó az alvállalkozó tevékenységéért, mint sajátjáért felel.

10.3. Szolgáltatást nyújtó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a megrendelés vonatkozásában feldolgozott adatokat bizalmasan kezeli, az üzleti titokra vonatkozó szabályok szerint, a tudomására jutott adatokat, információkat harmadik személy részére nem adja ki. Egyebekben az adatkezelésre az Szolgáltatást nyújtó mindenkori, a honlapján közzétett adatvédelmi szabályzata az irányadó.

10.4. Szolgáltatást igénybe vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltatást nyújtó bármilyen személyisége jogát megsérti, úgy azért felelősséggel tartozik. Ilyen jogsérelem különösen, de nem kizárólagosan az Szolgáltatást nyújtó jó hírnevének megsértése, tevékenységéről, eljárásáról szóló valótlan vagy sértő tényállítás vagy híresztelés, továbbá a valós tény hamis színben történő feltüntetése.

10.5. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges vitáikat elsődlegesen békés úton, egyeztetéssel kísérlik meg rendezni.

10.6. Felek esetleges jogvitáik rendezésére kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

10.7. Fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (amennyiben a Szolgáltatást igénybe vevő fogyasztónak minősül), végezetül pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Budapest, 2023. július 14.

____________________

Protocall 2009 Web-és Telemarketing Kft.

képv.: Szőke Károly 

ügyvezető igazgató